Onderzoek op het gebied van wetgeving

Er dient goede en duidelijke wetgeving te zijn om seksueel molest op de werkplek tegen te gaan omdat het rechtszekerheid voor slachtoffers garandeert, terwijl plegers weten welke straf zij riskeren als zij de regels overtreden. Seksueel molest op de werkplek wordt internationaal beschouwd als discriminatie op grond van geslacht en als een vorm van geweld tegen vrouwen. Ook de Verenigde Naties behandelt seksueel molest als zodanig. Diverse landen hebben reeds wetgeving op dit gebied ontwikkeld. In Suriname ontbreekt specifieke wetgeving. Dit kan mede de oorzaak zijn waarom werkgevers niet geneigd zijn beleid te voeren. Het ontbreken van specifieke wetgeving kan ook mede oorzaak zijn dat werknemers die slachtoffer zijn van seksueel molest geen gerechtelijke stappen ondernemen. Om hier verandering in te brengen is het voornoemd onderzoek van 2006 van de Stichting tevens een vergelijkend onderzoek gedaan naar de wetgeving voor seksueel molest op de werkplek in Suriname, Nederland en een aantal Caricomlanden. In het onderzoeksrapport zijn voorstellen en aanbevelingen gedaan voor het formuleren van een conceptwet. Met deze aanbevelingen heeft de Commissie Genderregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen een conceptwet te formuleren. Het ministerie heeft op verzoek de conceptwet in 2011 officieel overgedragen aan de Stichting Ilse Henar-Hewitt als onderdeel van haar activiteiten in het project “Een preventieve aanpak van seksueel molest op de werkplek’. De Stichting heeft met de door haar verrichte onderzoeken en de discussies met vertegenwoordigers van actoren betrokken bij dit vraagstuk, twee herziene versies op de conceptwet uitgegeven. Vanwege haar specifieke taak binnen de regulering van dit vraagstuk is de laatste versie van 18 november 2011 aangeboden aan de minister van Arbeid, toen ATM, voor interne bestudering. Inmiddels werkt de Stichting verder aan de ontwikkeling van een conceptwet die gedragen wordt door alle betrokken partijen.
Hier is de laatste versie van de conceptwet beschikbaar.